contact

posted on 12 Apr 2010 06:55 by rapture

อีกทางเลือก ถ้าไม่สะดวกที่จะคุยที่บลอก  มาคุยกันนะคะ อยากรู้จักเพื่อนที่อ่าน romance ทุกคนค่ะ 

rapture.romancereader@gmail.com